top of page

Kestävä kehitys meillä ja maailmalla


Kirjoittaja: Sointu Härkönen

Tampere 27.1.2023



YK:n laatima Agenda 2030 -toimintaohjelma ohjaa kestävän kehityksen edistämistä niin EU:n tasolla, Suomessa, kuin Tampereellakin. Mille vuosille EU, Suomi tai Tampere ovat asettaneet omat hiilineutraaliustavoitteensa ja miten kestävä kehitys näkyy Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n toiminnassa?



Kestävä kehitys EU:ssa ja Agenda 2030 -toimintaohjelma


Suomen YK-liiton sivuilla kestävä kehitys on määritelty seuraavasti: “Kestävä kehitys tarkoittaa kehitystä, joka turvaa nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuudet.” YK eli Yhdistyneet Kansakunnat on useiden eri valtioiden välinen järjestö, joka on muun muassa laatinut kestävän kehityksen toimintaohjelman Agenda 2030:n. Ohjelma sisältää yheensä 17 kestävän kehityksen tavoitteita ja niiden alla on alatavoitteita jopa 169 kappaletta. Ohjelma on otettu käyttöön vuonna 2015 ja sen tavoitteet on asetettu vuoteen 2030 asti.


Euroopan tasolla on tehty myös muita asioita, jotka edistävät kestävää kehitystä. Esimerkiksi vuonna 2020 Euroopan komissio hyväksyi Euroopan vihreän kehityksen ohjelman eli EU Green Dealin, jonka avulla on tarkoitus saavuttaa EU:n hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä. EU Green Deal keskittyy kuitenkin lähinnä ekologisen kestävyyden luomiseen, kun taas Agenda 2030 kattaa myös sosiaalisen ja taloudellisen kestävän kehityksen osa-alueet.


Agenda 2030 ohjaa kestävän kehityksen edistämistä valtiotasolla


YK:n laatimat Agenda 2030:n tavoitteet koskevat jokaista jäsenmaata ja näin myös Suomea. Tavoitteisiin pääsemistä seurataan säännöllisesti erilaisten indikaattorien avulla ja Suomi onkin, muiden pohjoismaiden tavoin, pärjännyt hyvin tavoitteiden saavuttamisessa. Tavoitteiden saavuttamista voi seurata vuosittain julkaistavan raportin avulla. Raportin nettisivuilla on mahdollista tarkastella muun muassa kunkin 17 tavoitteen etenemistä sekä eri indikaattoreita. Esimerkiksi tavoitteen 9. Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja osalta Suomi on kaikkien indikaattorien mukaan oikeilla raiteilla. Parannettavaakin toki löytyy, sillä esimerkiksi tavoitteen 2. Ei nälkää osalta Suomella on huomattavia haasteita tavoitteen saavuttamisessa. Raportista käy ilmi, että Suomi on tavoitteissaan edellä Euroopan Unionin keskiarvoa, mutta edistyminen on ollut keskiarvoa hitaampaa (tarkastelujaksolla vuosina 2000-2020). Suomenkin siis pitäisi skarpata seuraavien vuosien aikana, jotta tavoitteisiin päästäisiin vuoteen 2030 mennessä.


Suomessa toimii pääministerin johtama kestävän kehityksen toimikunta, joka seuraa Agenda 2030:n tavoitteiden toteutumista Suomessa ja huolehtii niistä toimista ja aikataulusta, jotka tavoitteiden täyttämiseksi on tehtävä. Nykyinen Sanna Marinin johtama hallitus on hallitusohjelmassaan (2019) asettanut Suomen tavoitteeksi olla ensimmäinen fossiilivapaa hyvinvointiyhteiskunta ja hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Agenda 2030:n tavoitteet tukevat Suomea varmasti myös hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.


Kestävä kehitys mukana kaikessa Tampereen kaupungin toiminnassa


Myös Tampereen kaupunki on sitoutunut Agenda 2030 ohjelman tavoitteisiin. Tampereen kaupungin sivuilla asiasta sanotaan seuraavasti: “Kestävä kehitys otetaan huomioon Tampereen toiminnassa ja päätöksenteossa, ja se on kaupungin strategiaa ja johtamista läpileikkaava teema.” Tampereen kaupunki on myös laatinut raportin Paikallisarviointi YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Tampereella 2022, jossa kuvataan hyvin kaupungin toimia kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi ja kerrotaan niitä varten asetetuista mittareista. Raportissa on myös kuvattu lyhyesti eri tavoitteet globaalisti, Suomessa ja Tampereella.


Tampereen kaupunki on luonut vuonna 2020 myös Hiilineutraali Tampere 2030 -tiekartan, joka käsittelee Tampereen ilmastotavoitteita kuuden eri teeman kautta. Tampere on siis asettanut kunnianhimoisemman hiilineutraaliustavoitteen kuin Suomi tai Eurooppa. Tosin esimerkiksi Lahti on asettanut hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2025 ja Turku vuoteen 2029, joten Suomen mittakaavalla tavoite ei näyttäydy kaikista kunnianhimoisimpana.


Kestävän kehityksen kolme osa-aluetta Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry:n ytimessä


Pirkanmaan kierrätys ja työtoiminta ry tukee toiminnallaan kaikkia kestävän kehityksen osa-alueita. Sosiaalinen kestävä kehitys näkyy työtoiminnan tarjoamisena, joka taas mahdollistetaan myymällä kierrätysmyymälöissä tuotteita uudelleenkäyttöön. Uudelleenkäyttö tukee erityisesti ekologista kestävää kehitystä ja sen tavoitteita. Taloudellinen kestävä kehitys näkyy yhdistyksen toiminnassa siten, että työtoiminnan kautta pyritään auttamaan ihmisiä saavuttamaan parempi taloudellinen tilanne. Työtoiminnan avulla pitkäaikaistyöttömät voivat päästä takaisin työelämään tai koulutuksen piiriin, joka taas mahdollistaa heille paremmat työllisyysnäkymät, ja sitä kautta paremman taloudellisen tilanteen.


Kestävä kehitys ja kaikki sen osa-alueet ovatkin yhdistyksen toiminnan ytimessä. Pian yhdistyksen nettisivuille avattavalta vastuullisuussivulta voit lukea, miten PKT ry edistää Agenda 2030:n tavoitteita ja mitkä ovat yhdistyksen toiminnan vastuullisuuden avainluvut vuoden 2022 osalta.









Lähteet:











Comentários


bottom of page